Stickerland Belettering & Reclame

Stickerland is de grootste online webshop voor het ontwerpen en bestellen van stickers en dergelijke. Wij kwamen in contact met NetCon nadat er hackers aktief geweest waren op onze websites. Hierdoor voelden we ons bedreigt en zochten we naar een permanente, veilige oplossing. Deze vonden we samen met Leo Dil van NetCon.

Door zijn kennis en ervaring zijn we kunnen overstappen op een compleet afgeschermde webomgeving waarbij klanten veilig en onbezorgt hun aankopen kunnen doen en waarbij wij ongekommerd onze administratie online kunnen bijhouden zonder in te hoeven zitten over de veiligheid. En dit alles zonder ook maar 1 seconde niet bereikbaar te zijn geweest.

Indien er vragen zijn van onze kant, wordt hier altijd snel en handelend op gereageerd en men denkt altijd met ons mee. Daarom raden wij NetCon aan bij al onze relaties.

Met vriendelijke groet / Kind regards,
 
Dennis van Orsouw
Stickerland Belettering & Reclame

< terug   volgende >

Nieuws